REGULAMIN HOTELOWY
Szanowni Goście,
uprzejmie informujemy, że regulamin ten ma służyć zapewnieniu spokojnego
i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu. W związku z tym liczymy na Państwa współpracę
w przestrzeganiu zasad przedstawionych poniżej.
§1
1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
2. W przypadku, gdy Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że
pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie
12:00 dnia następnego.
§2
1. W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Gościa oraz w celu zawarcia
umowy i wystawienia faktury VAT, Gość zobowiązany jest przed otrzymaniem karty do
pokoju okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
2. Na podstawie okazanego dokumentu tożsamości recepcja wypełnia Kartę Rejestracyjną.
Prawidłowo wypełniona Karta Rejestracyjna potwierdza fakt zawarcia umowy z Gościem, a
dane w niej ujawnione stanowią podstawę do wystawienia faktury lub rachunku.
3. W przypadku, gdy Gość odmawia okazania dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego
jego tożsamość, Hotel może odmówić wydania karty do pokoju.
4. Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja, która zobowiązana jest do
wystawienia dowodu sprzedaży.
5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry chyba, że umowy stanowią inaczej.
6. W przypadku przedłużenia rezerwacji, obowiązuje cena zgodna z aktualnym cennikiem
hotelowym na dany dzień.
§3
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelu
powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 12.00 dnia, w którym upływa termin
wynajmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie bagaży po godzinie 12:00 w ostatnim dniu
uzgodnionego z Hotelem pobytu Gościa, nieuzgodnione wcześniej z recepcją, jest
traktowane, jako samowolne przedłużenie pobytu Gościa w pokoju hotelowym. W takim
przypadku Hotel naliczy opłatę za całą dobę zgodnie z obowiązującym cennikiem na bieżący
dzień.
4. Samowolne przedłużenie pobytu Gościa nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu
Gościa w wynajmowanym lub innym pokoju hotelowym.
§4
1. Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby, które nie zostały zgłoszone w Karcie Rejestracji mogą przebywać w pokoju od
godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 należy zgłosić dodatkowe osoby przebywające
w pokoju z Gośćmi.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył Regulamin Hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo
szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
4. Karta hotelowa, którą Gość otrzymuje w chwili zameldowania jest kodowana dla Gościa
na czas Jego pobytu i nie może być przekazywana osobom trzecim.
5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty hotelowej Gość hotelowy winien
natychmiast zgłosić ten fakt w recepcji.
6. Opłata za wydanie nowej karty hotelowej wynosi 50 zł.
§5
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji
Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji
o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności
Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie
będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości –
zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
§6
Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o oznaczonej godzinie,
c) przechowanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie
w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu
osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
d) przechowanie (w czasie pobytu Gościa w Hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych
i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość
naukową lub artystyczną. Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli
zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu
mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§7
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu
Cywilnego.
2. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub
artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do
depozytu w Recepcji.
4. W Hotelu prowadzony jest depozyt. Rzeczy wartościowe i większe sumy pieniędzy Gość
hotelowy winien składać do depozytu.
5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt,
niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza
terenem hotelu.
§8
1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia
następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która
narusza tę zasadę lub też zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia hotelu.
Jednocześnie Hotel zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania opłaty za rozpoczętą dobę
hotelową.
§9
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien.
2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym
nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego
winy lub z winy odwiedzających go osób.
KARY ZA ZNISZCZENIA:
a) zniszczenie ręcznika – 50 zł
b) zniszczenie kompletu pościeli – 500 zł
Pozostałe obciążenia za zniszczenia powstałe z winy Gościa ustalane będą indywidualnie.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia pokoju.
5. W Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów
tytoniowych (poza miejscem do tego wyznaczonym) jak również używania zapalniczek,
zapałek i innych przedmiotów mogących zaprószyć ogień.
Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia
na terenie całego Hotelu.
6. W przypadku naruszenia zakazu palenia Hotel obciąży Gościa kwotą 500 zł.
7. Za bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony
karą pieniężną w wysokości 1500 zł, za wezwanie straży pożarnej.
8. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone
szkody po jego wyjeździe.
§10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju
hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku
braku takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym
okresie zostaną one przekazane na cele społeczne, publiczne lub zutylizowane.
§11
1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za
dodatkową opłatą – 50 zł/doba.
2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił
zagrożenia dla innych Gości i personelu.
3. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie
Hotelu.
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające i korzystające z usług
Hotelu.